سلام من عاشق یه اقاپسری شدم خیلی بهشون علاقه دارم ظاهرشون مردونه است وبرام خیلییی جذابه خیلی من فقط ۳ ماه رابطه باهشا داشتم وهمیشه دعا میکردیم یبار نشد حرف عاشقانه بزنیم وبرای هم قربون صدقه بریم اون همش میگفت بیا خونمون دوسری رفتم خونشون کاراشتباهی نکرد البته من به زور واصرارش رفتم فقط یه لحظه شدیدا امد سمتم محکم بغلم کرد داشت لبامو بوس میکرد که بزور ازدستش در رفتم‌گفتم قرارمون لین نبود گفت حرف نزن من دوستتدارم وبعد دستمو بوسید بعدباز همونجا دعوا کردیم در خونشونوب از کرد گفت برو بیرووون سریع ودرم محکم‌کوبید بعدش بعد چندماه دوباره باز زنگ زد باز دعوا همش تندی میکنه و فحاشی میکنه خیلی حساس بازی درمیاره بهش گفتم بیا خاستگاریم چیزی نگفته ولی مشخصه شرایطشو نداره و درس میخونه دوستم داره ولی حرفی ازازدواج نمیزنه ولی حسم میگه شدیدا دوستم داره چندروز پیش دوباره پیام داد سر چیز الکی دعوا کردیم گفتم خدافظ گرفت بلاکم‌کرد من چیکار کنم برگرده چرا بی دلیل گرفت بلاک کرد تقصیر خودش بود البته