من ۱۴سالم بود با یه پسر دوست شدم خیلی دوستم داشت ولی من اذیتش میکردم بعدم باهاش کات کردم بعد از اون پشیمون شدم تا الان که دوسال گذشته ..همش افسوس میخورم که چرا ولش کردم این موضوع خیلی منو اذیت میکنه همش میخوام دوباره مال من شه از اینکه ولش کردم ناراحتم و تو زندگی این موضوع بهم ضربه میزنه