سلام من به دختر عموم علاقه زیادی دارم و بعد از کلی کلنجار رفتن بلأخره حرف دلم رو بهش زدم ولی در جوابم گفت که من به چشم برادری بهت نگاه میکنم.من خیلی دوستش دارم مشکلم جواب اونه .خیلی از این موضوع دلم شکسته