من ۱۹ سال دارم و طرف مقابلم ۲۳ بهش خط قرمزا رو گفتم ولی گفت اگه منو دوست پسرت میدونی لطفا باهام صحبت نکن چون تو زن منی و میگه که عکس بفرست تا ارضا شم میخوام خجالتتو بریزم تا برات عادی شه من باید چیکار کنم؟