دو روز پیش بخاطر یک دلخوری ایشان گفتند که دیگه نمیخوان ادامه بدن و دیگه جواب منو نمیدن