آیا رابطه مقعد مشخص میشود با چشم؟ اگر در حد سالی یک بار باشد و ۳سال از اخرین بار گذشته باشد چطور؟