من قدم خيلى كوتاه هست به طورى كه اعتماد بنفس براى بيرون رفتن به هيچ عنوان ندارم
با اقاپسرى هستم كه باهم قرار ازدواج داربم ولى نگرانم وقتو پدر و مادرش من رو ببينند بخاطر قدم مخالفت بكنند