من همسرم اوایل عروسی با سه نفر همزمان رابطه داشت که در حال قرار برای رابطه جنسی بود که من کتوجه شدم و جلوش رو گرفتم حالا بحث و دعواها به کنار هفته پیش باز دیدم که به یک خانومی پیام داده اونم چیزی نگفتم ولی یه مدت میدیدم دور خواهرم میچرخید میدیدم پیام هاش رو پاک میکنه با خواهرم وقتی ازش میپرسیدم میگف پیام نداد در صورتی که من میدونستم پیام داده دروغ میگف کاملا شانسی گوشی خواهرم دستم افتاد رفتم تو دایرکت هاش پیام هاش رو دیدم تمام پیام هاش قربونت بشم خودم کنارتم عزیز دلمی گلم و اینا بود من واقعا حالم بد شد وقتی اینارو خوندم زنگ زدم بهش گفتم هر حرفی رو نباید به هر کسی بزنی نباید به خواهر من بگی که عزیز دلم خودم کنارتم اصن به من نگفته اینارو