سلام دخترم تازه رفتم تو 16 سال قدمم175 تو جمع فقط منم ک قدم بلنده
چیکار کنم ک صفحه رشدم بسته شه و دیگع قدم رشد نکنه
افسرده شدم دراین باره