سلام دختر كوچكم خيلي لجباز است مي داند كه اگر به حرفم گوش نكند كتك مي خورد اما بازم مي گويد مثلا انجام مي دهم و يا نمي خورم و يا مي خواهي بيايي بيا و …
نمي دانم چكار كنم ؟