لطفا مشاوره بنده را هر چه سریع تر از سایت پاک کنید بنده رضایت ندارم در سایت گذاشته اید.