با سلام میخواستم بدونم که آیا لکنت زبان ارثی است یا نه و در صورت ازدواج این مشکل به فرزندان هم منتقل میشود؟ آیا راه درمان قطعی برای این مشکل وجود دارد؟
می توانم با کسی که تا حدودی لکنت زبان دارد ازدواج کنم؟ این مشکل نامزدم بسیار مرا آزار می دهد