سلام. من پسر 4 ام حدود شش ماه هست دچار لکنت زبان شده است. اوایل بصورت تکرار حرف اول هر کلمه از یک جمله بود که این هم همیشه نبود اما بعد از این که توی شرایط فعلی قرار گرفتیم و بیرون نمیره خیلی لکنت زبانش بدتر شده. توی یک جمله برای گفتن هر کلمه گیر میکنه تا جایی که عصبی میشه. واقعا از این موضوع ناراحت هستم و میدونم خودش خیلی بیشتر ناراحت هست. چیکار کنم؟