سلام من احساس می کنم اعتماد مادرم به من از بین رفته است.چی کار کنم؟