من با دختری دوست هستم و‌شدیدن دپسش دارم ولی مادر من از قبل به من گفته که من خواستگاری کسی که باهاش دوست بودم نمیره چطور باید راضیش کنم؟؟