ساکن تهرانم و 22 سالمه وقتی 17 سالم بود فهمیدم دختر فامیلمون منو دوس داره ولی من اونو نخواستم . پارسال عقد کرد ولی چند ماه بعد جدا شد اخیرا بهم گفته که به خاطر من از نامزدش جدا شده و خیلی ب من علاقه داره حتی گفته که یا با من ازدواج میکنه یا خودشو میکُشه
از نظر ظاهری و اجتماعی در یک سطحیم واقعا تعجب میکنم چرا انقدر ازم خوشش اومده. منم میدونم که مهمترین عامل خوشبختی عشقه ولی بابام که دایی دختره میشه شدیدا مخالفه و میگه دختری که شروع کننده رابطه باشه به درد زندگی نمیخوره.