دختری شش ساله دارم که یک سال است هر از چند گاهی به شکم میخوابد و خصوصی خود را به زمین میمالد از او سوال کردم که چرا گفت من خودم نمیخواهم اما خصوصیم میخواهد و کاملا نااگاهانه انجام میدهد چطور برخورد کنم کمکم کنید نگرانم