سلام عليكم خسته نباشيد
در دعواي روزانه پدر و مادر كه از لحاظ اخلاقي با هم مشكل دارند وظيفه فرزند چيست؟ فرزند چكار بايد كند تا از اين مشاجرات روزانه والدين كاسته شود چون ديگر تحماين همه دعوا را ندارم؟