سلام شوهرم هیچی پول نداره بادوسال خیانت وکتک کاریش وخیلی ازبداخلاقیاوبددهنیاوسردیاش ساختم ولی دیروزدیگه شورشودراوردبچمم هی کتک میزنه ولی دیروزیقه ی یه بچه ی دوسالروبرداشت کوبوندش به زمین منم موهاموگرفت تابوندچک ولگدزد برداشتم وانداخت روزمین فکرمیکنم سرم شکسته باشه عکس گرفتم مدارک هم میتونم ازخیانتش جورکنم ولی موندم بخاطربچه چیکارکنم خاهش میکنم راهنمایی کنید