سلام خسته نباشید.
من و برادرم با مدت ۱۴ سال باهم شراکت داشتیم توی مغازه باتری سازی ماشین سنگین. که عید امسال برادرم فوت شد.
برای جدا کردن حساب و کتاب او و پرداخت به خانواده اش باید قیمت ها رو به روز بزنم یا زمان خریده اجناس؟؟؟