بابام هم لجبازی میکنه هم فقط عصبانیم میکنه چیکارکنم چندباراقدام به خودکشی کردم