سللم خسته نباشید من خیلی قسط داشتم خود ارصای انجام ندم که کم کم به این موصوع مسلط شده بودم که تماشی فیلم های پرون باز منو وادار به انجام این کار کرده چندین برناما بلوکر انتخاب کردم ولی باز حذف کردم نمیدونم چیکار کنم اگه یه کاری باشه که کلا سایت نیار به من دست خودم نباشه خیلی خوب میشه میتونید کمک کنید ممنون