سلام خسته نباشید…من دختری17ساله هستم ک دوسال بایک پسر رابطه داشتم ماعاشق هم هستیم بدون هیچ اغراقی میگم چون سختی های زیادی به خازرهم تحمل کردیم اونم17سالشه سال بعدکنکور داریم الان نسبت بهم سرد شده میگه باید درس بخونم تا بتونم بهت برسم اگ همش باهم حرف بزنیم به هیچ جانمیرسم اما من دلتنگش میشم نمیتونم درس بخونم نمیدونم چیکارکنم…هرچقد ازش خواهش میکنم ک حداقل ماهی یه بار حرف بزنی قبول نمیکنه ولی میگه باید منتطرم بمونی اگردوسم داری منم میگم اگ دوسم داشتی نمیزاشتی الان سختی بکشم واقعا نمیدونم چیکارکنم چون من زودرنجم واین چیزاخیلی روتاثیرمیزاره