۳۷ ساله هستم حدود ۶ ساله با دختری دوست هستم هیچوقت حرف از ازدواج نزدم و قضیه فقط دوستی بود اما اون دختر تو خیالات خودش تا ازدواج پیشروی کرد و دوستانش این قضیه را مطرح کردن. اختلاف فرهنگی فاحشی داریم. این مسائل را براش توضیح دادم اما واقعا قبول نمیکنه . احساس عذاب وجدان دارم. از طرفی واقعا نمیتونم تن به این ازدواج بدم . بنده پسر هستم و با ایدی خواهرم پیام دادم