باسلام
دختری 31ساله هستم.ازطریق یکی ازبرنامه موبایل با پسری 34 ساله که درخواست برای اشنایی از طرف اوبوده.منم درحدسن ومحل سکومت.
که شرایط شما به من میخوره وبعدشماره تماس دادن وشماره تماس ازمن خواست که با مخالفت من در وحله اول وبعدبه اصرارایشان که نیت شان برای اشنایی بیشتر وقصد وی برای ازدواج میباشد.که بعدازتماسی که برقرارشد.سوالاتشودرمورد زندگی اینده ونظرات من .این که من هم حتماسوالاتمو بپرسم واون هم خیلی راحت به سوالات من جواب میداد. درواقع به یه شناخت کلی ازاو وتاحدودی موشکافانه که صحت وصغم اونها وراستی ازمایی ازطریق تحقیق وبرسی بدست بیاید.ازخودش وخانواده اش صحبت کردند.وسوالات ما ازهم همان سوالاتی بود که در جلسه خواستگاری بایدپرسیده شود سوال شد.وقراربراین شدیک جلسه هم دیگررابیرون ببینیم ومن تصمیم دارم بایکی ازاعضای خانواده (مادریاوبرادرویکی از دوستان صمیمی ام که قابل اعتمادومتاهل ) بروم.که بعداگربه نتایجی دست پیداکردیم جلسه رسمی خواستگاری با حضور خانواده برگزارکنیم…
حالامن ازشما مشاورمحترم خواهشمندم مواردفوق رابررسی وراهنمایی کنید ونظرتون درباره اینکه اگرمن واوهمدیگر رادریک مکان مثل رستوران ویا لاوی یک هتل ببینیم وبعدازاون قراربرای دیدارخانواده ها ودر ادامه کارا …
چون تابه حال هموندیدیم…بدونم …
با سپاس فراوان…