۲۹ ساله ساکن تهران هستم و میخواهم با دختری از استانی دیکر ازدواج کنم مجازی آشنا شدیم و ۴ بار حضوری همدیگر را دیده ایم اختلاف تحصیلاتی و اقتصادی و احتمالا فرهنگی بین دو خانواده هست و قرار است دختر را بعد ازدواج تهران بیارم به همین دلیل خانواده ام راضی نیستن… ولی اگر اصرار کنم میپذیرند خودم به شک افتادم