سلام
من با پسری آشنا شدم که فکر می کنم من را دوست دارد چون حاضر به قطع رابطه و جدایی نیست من نیز اورا تا حدودی دوست دارم ولی رابطه را جدی نمی کند می گوید پدر مادرم اصرار به رابطه با یه نفر دیگر دارند آن رابطه پوج بشه می ام جلو من الان چی کار کنم بیاد جلو و رابطه جدی بشه