سلام وقت بخیرسوالی داشتم من حودود2ماه به مشاوره مراجعه می کنم وهرجلسه که می روم دوساعت می روم وهرهفته به مشاوره می روم سوال من این است که من یه مقداراسترس ووسواس فکری که داشتم که دراین چندجلسه 80درصدکارحل شده است اتمام پایان چلسات درمانی راخوم بایداعلام کنم یادرمانگرم ولی ایشان می گویندکه هفته بعدبیاهنوزبه آن چیزی که برای درمان مدنظرشان هست هنوزنرسیدندویاقضیه چیزدیگری هست قدرت گفتن چقدردیگه بایدبیایم راندارم.چون خودمن هم یه مقدارعادت کردم به ایشان هروقت می روم حال دلم خوب می شودازاتفاقاتی که درطول هفته برای من چه خوب وچه بدپیش آمده است.لطفاراهنمایی بفرمایید.ممنون.