سلام وقت بخیرسوالی داشتم اینکه پیش درمانگرمی روم یک نوع وسواس فکری شدیدی گرفتم به اینکه من حدود13جلسه پیش ایشان می روم دوماه هست ازیک طرفی خسته شده ام بروم وایشان هنوزپایان کاررااعلام نکردندوهرهفته که می روم ایشان برای هفته بعدمی گویندوقت بگیرم وپیش خودم این فکررامی کنم که دیگه هفته بعدنروم ولی بعدپشیمان می شوم شایدچیزهایی هنوزباقیمانده هست که من نمیدانم وسوال دیگراینکه من دیشب خدمت ایشان بودم تایم من ساعت 5شروع میشدبا20دقیقه تاخیرشروع شدوتایمی که بایدساعت 7.20تمام میشدمنشی تلفن زدوگفت که تایم من ساعت 7 تمومشده که بشدت ناراحت شدم وبه مشاورم توضیح دادم که تایم من فلان ساعت تمام میشودوایشان گفتندکه مشکلی نیست سرهمان تایم 7.20جلسه تمام میشودومن عذرخواهی کردم وگفتم خانم دکترنمیتونم ادامه بدهم وآمدم بیرون وهزینه کامل راپرداخت کردم وایشان به منشی گفتندکه مبلغ کمتری بگیرندوایشان ناراحت شدندکه منچراکامل پرداخت کردم درخواست کمک ازشمادارم که برای این جواب این دوسوال چکاربایدبکنم درموردسوال دوم کاراشتباهی کردم.ممنون ازوقتی که برای خواندن این پیام می گذارید.باتشکر.