سلام خسته نباشیدیک همفکری می خواستم که من چندین جلسه پیش مشاورمی روم وهرجلسه که می روم دوتایمه می گیرم ایادوتایم لازم هست ویکی دوباربه درمانگرم گفتم که من هرهفته مراجعه می کنم لازم هست دوتایم بگیرم که ایشان البته جلسات اول گفتنددوتایم بگیرم واین بصورت روتین شدوبعدایشان ازمن پرسیدندکه هفته بعددوتایم می گیری یایک تایم گفتم نمیدانم شماچی دستورمی دهیدکه گفتندهرجورشماراحت هستیدحال چکاربایدکنم راهنمایی بفرمایید.ممنون.