سلام درموردپیامکی که زدم ایشان ازمن کوچکترهستندسه سال ومن نمیدانم ایشان مجردهستندویامتاهل وازکسی هم نمیتوانم درمورداین موضوع سوالی بپرسم وایشان درساختمان دیگری ازمحل کارمن هستندودرضمن من متاهل می باشم وازنظراحساس احساسی به ایشان ندارم کنجکاوی من فقط درموردهدیه ایی که برای ایشان گرفتم هستش که اهمیت برای این موضوع داده است یاخیر ویک راهکاربه من بگیدکه درمورداین موضوع چگونه سوال کنم.خیلی برایم اهمیت داردبه شدت فکرم رادراین چندروز درگیرکرده است .ممنون ازشما.