سلام دختری 17 ساله هستم عاشق ی پسر 20 ساله شدم و مطمئن بودم که اونم عاشقمه بعد چند وقت یک پسر که از قبل میشناختم بهم گفت تمور دارم و باهاش حرف زدم کنارش موندم تا اینکه خودم به رلم گفتم و اون بعد مطلع شدن ازم ناراحت شد و یک ماه از هم جدا شدیم بعد باهم اشتی کردیم که سر کوچک ترین چیز باهم دعوا کردیم و با این که میدونست از فحش بدم میاد بهم فحش داد و فرداش با دختر خالش دوست شد و اسمش رو تو بیوی اینستاگرامش نوشت یک ماه بودک از هم خبر نداشتیم و از همه جا بلاکم کرده بود ،تازگیا منو از بلاکی در اورده و میگه مشکلاتی دارم ی سال صبر کن بعد یک سال ازدواج کنیم منم رد کردم،منتظرش بمونم ؟