سلام ما یه ماهه ازدواج کردیم همسرم هردوروز یه بارمیره خونه مادرش اما هفته ای یه بار ب من میگه باهم بریم خونه مامانت بیشترازیه بار بشه میگه من آرامش ندارم و دعوا میکنه ک تو فقط ب فکرخونوادتی و زندگی رو ول کردی و..من حس زندانیارو پیداکردم وقتیم اعتراض میکنم میگه همینه ک هست قانون منه..واقعا کم آوردم من دلم تنگ میشه براخونوادم و خسته شدم ازین شرایط و سخت گیری هاش