با سلام هرزگاهی با همسرم بحثم میشه و واقعا بد از کوره در میرم با وجد این که با هم ارتباط خوبی داریم اما این اتفاق هر دو ماه یکبیار برای ما رخ میده
از گفتگو درمانی استفاده کردیم و خیلی خوب بوده و مارو بهم نزدیکتر کرده اما همین دعواهای چندوقت یبار هم زیادیه
ممنون میشم در این رابطه مشورت بدین