سلام خسته نباشید،من چندتا مشکل اصلی دارم،یکیش که واقعا اذیتم میکنه و زندگیمو نابود کرده بی ارادگیه،هرکاری میخوام بکنم موکولش میکنم به بعد و در آخر هم انجامش نمیدم,همون لحظه هم هرجور میخوام انجامش بدم یه حسی مانعم میشه،واقعا نمیدونم چیکار کنم دیگ،خسته شدم،از همه چی مونده شدم،همه استعداد هام داره هرز میره