واقعا دلم میخواد با بک مشاور حرف بزنم. دلم داره می ترکه. دلم میخواد یکی باشه ک کمکم کنه