تورو خدا کمکم کنید و کامل بخونید .
پدر زنم میگه حرف باید حرف من باش اون میگه هرجایی که من گفتم باید بیایی خونه بگیری منم میگم این دخالت توی زندگی من و من طبق خواسته شما رفتار نمیکنم اونم میگه اگر گوش نکنی منم نمیذارم دخترم بیاد خونت .
حالا مشکل اینجاست که بعد از اینکه پدرم رفت برای وساطت ایشون با پدر من بد رفتار کرد حالا به پدر من برخورده و میگه دیگه نمیره اونجا حتی اگر بمیره . حالا پدر زنم میگه آرش بیاد طرف من به من بگه تو هرجا خونه میخواهی بگیر من میرم اونجا طرف من باش نه طرف پدرش ، حالا پدرمم میگه اگه رفتی اونجا دیگه باید مارو کنار بذاری و قطع رابطه میکنیم باهات زنمم میگه تو اختیار خودتو نداری و با حرف پدر و مادرت جلو میری تو چرا یه کاری برا من نمیکنی حالا من موندم این وسط هیچ کدوم رضایت نمیدن من موندم اگر برم اونور خانواده خودمو دور میندازم بیام اینور زنمو باید کنار بذارم چند روز دیگه ام عید قربان پدر زنم گفته اگر عیدی نیارن برای دخترم منم میرم مهریه رو میذارم اجرا گفته یا باید خودم برم یا باید خانوادم بیان حالا اگر خودم بخوام برم رابطم با خانوادم تموم دیگه اگرم نرم با زنم
چیکار کنم به صلاحمه که کدومو انتخاب کنم