سلام. من زنی 30 ساله و دارای همسر و یک فرزند و کارمند هستم. متاسفانه رییسم در محل کار عاشق من شده است و نمیدانم باید چیکار کنم. هم مشکل مالی دارم و نمیتوانم کار را رها کنم این هم با این وضعیت بد کاری هم نمیتوانم رفتار بدی با رییس داشته باشم. ضمنا رییس 65 ساله هستند و جای پدر بنده را دارند. من در این وضعیت واقعا چه کاری باید انجام دهم؟