من قبلا در خواب احساسی بهم دست میداد که نمیدونستم چیه وبعدا فهمیدم ارضا شدنه بدون اینکه کاری کنم و ناخواسته بهم دست میداد و بعدا برای اینکه دباره این احساسو تجربه کنم به خودم دست زدم و به این کار عادت کردم وبعد که فهمیدم گناهه خیلی عذاب وجدان دارم و گاهی ترک میکنم اما باز انجامش میدم خیلی ازین بابت ناراحتم و از خودم متنفرم …من قبل از این کار اصلا احساس نیاز جنسی نداشتم وخاموش بودم اما بعد از انجامش عادت کردم لطفا کمکم کنید