پسر چهار ساله ای دارم که از اردیبهشت سال قبل برای دستشویی رفتنش اقدام کردیم . در رفتن به دسشویی برای مدفوع هیچ مشکلی ندارد . ولی برای ادرار همه روشها را امتحان کردیم از قبیل جایزه و ستاره و اطمینان بخشی مبنی بر اینکه این یک اتفاق است و ما همچنان دوستت داریم و ……..ولی اثر بخش نبود . اکنون در پاسخ به سوال ما که چرا قبل از خیس شدن به دسشویی نمیروی میگوید : اشکالی نداره چون شما دوسم دارین..” در حال حاضر روش مناسب برای این مشکل چیست؟ ممنونم