سلام.من با نامزدم معاشقه داشتم که از روی شلوار واژن منو مالید ولی بعداز تموم شدن معاشقه احساس درد میکردم بعد که اومدم خونه دیدم که خون ریزی دارم یا مثل خون ریزی خون آبه همراه با درد امکان داره پرده ام آسیب دیده باشه