من الان چهارده سالمه و تو منطقه چهار زندگي ميكنم و وظع مالي خوبي هم داريم و بيرون رفتنم يا دوستام به جاست ولي پدر و مادرم نميذارن آرايش كنم همه دوستام هفتاد قلم ماليدن و من …. يكبارم مثل هميشه بابام پونصد تومن ريخت به حسابم و من رفتم ٤٥٠تومن لوازم آرايشي كامل مك خريدم ولي اجازه استفاده اشونو نداشتم خيلي بده بدترين حسه كه تو محله اي باشي كه جوري اعتماد به نفست پايين باشه كه حس كني مطعلق به اون نيستي