من دوست دارم ازدواج کنم آخه باید برم توی خیابون با یکی دوست بشم
گناه کنم مگه چی میشه یک دعا خوانده بشه و محرمیت ایجاد بهشه

چرا پدر مادر ها حاضر هستند پچه هاشون برن دوست بشن؟ ۷