من از کارمندی و کار کردن برای این و اون خسته شدم. می خوام کار خودم رو داشته باشم. باید چکار کنم و از کجا شروع کنم؟