سلام دختري رو خيلي دوست دارم و به خواستگاريشم رفتم همه موافقن با اين ازدواج ولي خودش اصرار داره كه درسش تموم بشه بعد ازدواج كنيم.چكار كنم؟