سلام من دختری21 ساله هستم عاشق پسری22سالشه شدم قبل از ک با این پسراشنا بشم باچندتاپسربودم فقط درچت ن بیرون رفتم ون چیزی دیگه بقران خانوادم نمیزارن تنهابیرون برم بعدعشقم قسمم داد همه چی بش گفتم خودش ب کوچکترین چیزی عصبی میشه اصلا شوخی تحمل نمیکنه اگ باش شوخی میکنم میگه هفت جدابادت درمیارم بی شعور عوضی ولی بخدامن هیچی بش نمیگم ساکت میشم الان ب خاطر ی قط کردن تماس این ده روز ک بامن نمیحرفه بعدبم گف سیم کارتت عوض کن عوضش کردم حتی دوسام ولشون کردم بخاطرش فقط شماره خودش دارم بقراک بعد دیشب سیم کارت اولیم هکرش کردهمه چی دیدتازه خیلی بم فحش دادتوهین کرد گف بی شرف دیگه نمیخوام بات بمونم خودش با 400دختربود باشون بیرون رف خوابید….کرد بغل وبوس بش گفتم مهم نی عشقم مهم اینکه الان عاشقمی بعدتازه بش گفتم تو باخیلیا دوست شدی خوابیدی میگه الانم میتونم هیچ گوهی هم نمیتونی بخوری بگید چکارکنم نمیتونم بدونش زندگی کنم عاشق عصبیش شدم عاشق غیرتیش شدم توروخداکمک کنید