من با یکی از فامیلا 3 ماهه عقدموقت کردیم من 25 سالمه و ایشون 11 سال کوچکتر ازدواجمون سنتی بوده انتخاب خانواده هامون بوده ازدواج ایشون زوری بود البته به من نظرشون مثبته و دوست ندارن از هم جدا بشیم ولی مخالف ازدواج با سن کم بوده و سر جلسه خیلی ناراحت بود و به نظر من داشت گریه می کرد و منم با ازدواج زوری مخالفم و به نظرم ایشون نباید ازدواج می کرد البته بعدا فهمیدم ازدواجش زوریه و از حرفاش فهمیدم به من علاقه نداشته و ایشون می گن 5 سال نامزد بمونیم و اینکه دوست نداره دوستاش صیغه شدنشو بفهمن و میگن باهم ارتباط نداشته باشیم با هم رو در رو صحبت نداشتیم رابطمون سرده
آیا نامزدی 5 ساله منطقیه؟ آیا باید از هم جدا بشیم؟