سلام من همه شرايط ازدواج رو دارم ولي به خاطر اينكه لب شكري هستم هيچ دختري حاضر نميشه با من ازدواج كنه.همه دخترا پسر خوشگل ميخوان و من نيستم .بگين من چيكار كنم؟