سلام
همسر من وسواس زیادی به ضدعفونی کردن، شستن هرروز لباسها و ظرفها با آب داغ و با یک شیشه اسپری الکل همه جا را الکل زدن مخصوصا به در و دیوار و روی پیشخوان آشپزخانه. از نظر ایشان همه کس کثیف هستند. حتی در مهمانی هم غذا را روی میز نمیگذارند، میگویند مهمان ها حرف میزنند و آب دهانشان روی غذا میریزد. ولی اصلا به تمیزی و ریخت و پاش خانه کاری ندادند. اگر یک بشقاب تا چند روز در کنار تخت خواب باشد ایشان اصلا دست ن میزنند. اینقدر به من گفته تو کثیفی که من هم دارم وسواس میگیرم.
همیشه هم یک ظرف صابون و آب و ضدعفونی کننده همه جا همراهشان است.