همسرم وسواس فکری داره
و من زود از کوره در میرم آگه ممکنه راهنمایی کنین چطور باید باش رفتار کنم تا اروم شه و اعتماد کنه